സൂറ

سورة അന്ഫാല്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് അല് മുഹൈസിനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്