സൂറ

سورة നഹ്‌ല്‍
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്