സൂറ

سورة ഇസ് റാഅ്
بصوت القارئ മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
برواية ആസിമില് നിന്ന് ഷുഅ്ബയുടെ നിവേദനം