സൂറ

سورة ഇബ്റാഹീം
بصوت القارئ നാസിര് അല് ഉബൈദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്