സൂറ

سورة ജിന്ന്
بصوت القارئ അല് ഖാരീ യാസീന്
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്