സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില്
بصوت القارئ അല് ഖാരീ യാസീന്
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്