സൂറ

سورة അസ്വ് റ്
بصوت القارئ റാമി അദ്ദുഐസ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്