സൂറ

سورة ഇസ് റാഅ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് റഫ്അത്ത്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്