സൂറ

سورة മുഹമ്മദ്
بصوت القارئ റഷീദ് ബല്ആലിയ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്