സൂറ

سورة അഹ്സാബ്‌
بصوت القارئ സഅദ് അല് ഗാംദീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്