സൂറ

سورة റഅ്ദ്
بصوت القارئ അഹ് മദ് സ്വാബിര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്