സൂറ

سورة ദ്ദാരിയാത്ത്
بصوت القارئ യാസര് സലാമാ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്