സൂറ

سورة ഷംസ്
بصوت القارئ മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
برواية കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം