സൂറ

سورة ഫീല്
بصوت القارئ സാമീ ദൌസരീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്