സൂറ

سورة നാസ് - آية 2
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്