സൂറ

سورة നാസ് - آية 3
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്