സൂറ

سورة റഅ്ദ് - آية 20
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്