സൂറ

سورة ത്വലാഖ്
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ത്വലാഖ് بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്