സൂറ

سورة ഖാരിഅ
بصوت القارئ റമദാൻ ശുകൂർ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്