സൂറ

سورة സ്വാദ്
بصوت القارئ അബൂബക്കര് അഷാതിരീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്