സൂറ

سورة മസദ്
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة മസദ് بصوت القارئ സഹല് യാസീന്