സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 12
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٗ وَحَرِيرٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്