സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 16
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٖ قَدَّرُوهَا تَقۡدِيرٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്