സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 18
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
عَيۡنٗا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്