സൂറ

سورة നാസ് - آية 4
بصوت القارئ സഊദ് ശുറൈം
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്