സൂറ

سورة നാസ് - آية 5
بصوت القارئ സഊദ് ശുറൈം
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്