സൂറ

سورة ഇസ് റാഅ്
بصوت القارئ സയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്