സൂറ

سورة മുര്സലാത്ത്
بصوت القارئ അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി
برواية അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം