സൂറ

سورة അസ്വ് റ്
بصوت القارئ മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
برواية അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം