ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ് - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ഐട്യൂൺസ് ടോറന്റ്