സൂറ

سورة നാസ് - آية 6
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്