സൂറ

سورة ത്വാരിഖ് - آية 10
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്