സൂറ

سورة ത്വാരിഖ് - آية 11
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്