സൂറ

سورة ത്വാരിഖ് - آية 3
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്