സൂറ

سورة ജാസിയ
بصوت القارئ അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്