സൂറ

سورة നാസിആത്ത്
بصوت القارئ അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്