സൂറ

سورة മുതഫിഫീന്
بصوت القارئ തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്