സൂറ

سورة മുംതഹിന
بصوت القارئ വാസ്വില് മുദിന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്