സൂറ

سورة നഹ്‌ല്‍
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് വുഹൈബീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്