സൂറ

سورة തക് വീര്
بصوت القارئ യഹ് യാ ഹവ്വ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്