സൂറ

سورة അബസ
بصوت القارئ യാസര് ദൌസരീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്