സൂറ

سورة ദുഖാന്
بصوت القارئ സകരിയ്യ ഹമാമ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്