സൂറ

سورة അല്‍ കഹ്ഫ്‌
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അല് അസീരി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്