സൂറ

سورة മുഅ്മിനൂന്
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അല് അസീരി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്