സൂറ

سورة ഇന്ഷിറാഹ്
بصوت القارئ അബ്ദുല ഗനി അബ്ദുല്ലാഹ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്