സൂറ

سورة നൂഹ് - آية 22
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا كُبَّارٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്