സൂറ

سورة തീന് - آية 7
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്