സൂറ

سورة ബയ്യിന
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ബയ്യിന بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി