സൂറ

سورة ബയ്യിന - آية 2
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
رَسُولٞ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ صُحُفٗا مُّطَهَّرَةٗ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്