സൂറ

سورة അഹ്സാബ്‌ - آية 46
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്
وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്